Záruční podmínky

Záruka na výrobky dodávané distributorem SA Trade s.r.o. je v průběhu
záruční lhůty poskytována v rozsahu následujících záručních podmínek.

1. Distributor poskytuje záruku na jím prodané stroje značek PROMA, Ferm, Ferm Powerline v délce trvání
3 roky. U strojů značek Ferm Regular, Comprecise, Telwin, WORX Professional a WORX garden 2 roky. U značek WORX Professional a WORX Garden lze získat prodlouženou záruku na 3 roky, za předpokladu internetové registrace výrobku a to do 30 dní od zakoupení výrobku. Více informací naleznete na www.satrade.cz. Na zakoupené náhradní díly poskytuje distributor záruku po dobu 6 měsíců od data prodeje.

2. Pokud je na vadný výrobek řádně uplatněna záruka, poskytuje distributor svým zákazníkům právo na bezplatnou výměnu všech vadných dílů. V tomto případě hradí polovinu nákladů na přepravu do autorizovaného servisního střediska a následně nazpět k zákazníkovi distributor.

3. Práva z odpovědnosti za vady materiálu nebo vady výrobní a montážní výrobků uvedených na trh distributorem SA Trade s.r.o je možné uplatnit u prodejce či distributora.

4. Oprávnění provádět záruční a pozáruční servis na výrobky uvedené na trh distributorem SA Trade s.r.o. má pouze autorizované servisní středisko SA Trade s.r.o., Zastavilka č.p.1052, Dobruška 518 01, tel. 606 180 064,
email: servis@satrade.cz

5. Záruka zaniká v těchto případech:
a) záruční list je nesprávně nebo neúplně vyplněn
b) údaje v záručním listě se liší od údajů uvedených na štítku stroje
c) výrobek nelze podle záručního listu identifikovat
d) výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze, pro jiné účely nebo v jiných podmínkách, než je obvyklé
e) zásahem do výrobku včetně úprav jiným, než autorizovaným servisním střediskem (např. výměna, zkrácení či jiné úpravy přívodních kabelů)
f) výrobek byl mechanicky poškozen, například pádem nebo úderem
g) poškození výrobku bylo způsobeno vnějšími vlivy, např. znečištěním, nevhodným prostředím nebo vyšší mocí, dále pokud byl výrobek poškozen vinou uživatele (např. použitím poškozeného nebo nevhodného příslušenství, přetížením atd.)
i) byla-li zanedbána péče o výrobek nebo běžná údržba (znečištěné větrací otvory apod.)
j) byl-li stroj dále používán i po projevující se závadě
k) při poškození během transportu

6. Záruku 3 roky nelze uplatnit v těchto případech:
a) nebyl-li předložen řádně vyplněný originál tohoto záručního listu
b) nebyl-li k posouzení předán kompletní výrobek
c) pokud nebyla se strojem ukončena činnost okamžitě po projevu nestandardního chování (např. zvýšená hlučnost, nadměrné jiskření kolektoru, pískání ložisek apod.)
d) nebyla-li dodržena 30-ti denní lhůta na registraci výrobku od jeho zakoupení (platí pro výrobky WORX Professional a WORX Garden).
e) nebyl-li dodán s výrobkem protokol o provedené registraci výrobku na prodlouženou záruku (platí pro výrobky WORX Professional a WORX Garden)

7. Záruka se nevztahuje na opotřebení stroje způsobené jejím obvyklým užíváním a na běžnou údržbu výrobku (např. výměna tuků, uhlíků, pryžových těsnění apod.)

8. Na baterie se vztahuje záruční doba trvání 24 měsíců, ale nevztahuje se na pokles kapacity, která je způsobena běžným používáním. Záruční dobu nelze zaměňovat za životnost výrobku.

9. Stroj musí být k záruční opravě předán v čistém stavu. Čištění stroje nespadá do opravy a není tudíž zahrnuto do rozsahu prací v rámci záruční opravy. Pokud bude stroj znečištěn vyhrazuje si distributor právo na fakturaci prací spojených s vyčištěním stroje.

10. Záruční doba se prodlužuje o dobu od převzetí autorizovaným servisním střediskem nebo prodávajícím až do doby, kdy zákazník opravený stroj obdrží, převezme nebo je povinen opravený stroj převzít.

11. Odstranění závad uznaných distributorem jako záruční, plynoucích ze záručních závazků, se uskuteč-ňuje způsobem:
a) vadné nářadí dle rozhodnutí distributora bezplatně opraví autorizované servisní středisko
b) distributor nahradí vadný výrobek bezchybným výrobkem stejného nebo odpovídajícího typu nebo modelu. Nahrazené výrobky nebo díly se stávají majetkem distributora.

12. Prodávající je povinen při prodeji seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, výrobek předvést, vyplnit řádně záruční list včetně data prodeje, názvu, typu a výrobního čísla výrobku. Kontrolu, zda tak učinil, provede zákazník.

13. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky uvedené na trh distributorem SA Trade s.r.o.

Upozornění:
Bude-li v reklamačním řízení uplatněna vada, která nebude uznána jako vada podléhající záruce a vznikne-li distributorovi škoda z titulu nákladů vynaložených distributorem s takto neoprávněně uplatněnou vadou, například náklady spojené s dopravou, výkonem servisního technika, případně náklady spojené s cenou použitého náhradního dílu, materiálu a pod., tato škoda bude uplatněna vůči osobě neoprávněně uplatňující vadu (majiteli výrobku, kupujícímu).
Toto upozornění činí distributor v rámci objektivního poskytování informací spotřebiteli ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele.
gifgifgifgifgifgifgifgifgifgifgifgifgifgifgifgifgifgifgifgifgifgifgifgifgifgifgifgifgifgifgifgifgifgifgifgifgifgif© 2013_03